فرصت های دیجیتالی در فضای سایبر و مسئله حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله، نویسنده فضای سایبر را ادامه روشنگری دانسته و ب هبررسی تأثیرات شرایط جدید بر قبض و بسط
حقوق بشر پرداخته است. از اینروی ضمن بررسی فرص تهای دیجیتالی ایجاد شده ب هبررسی چن دبعدی موضوع
پرداخته و نهایتاً جم عبندی مشخصی را ارایه م ینماید. از دید نویسنده، فضای جدید ایجاد شده هم فرصت برای
تکمیل پروژه ناتمام مدرنیته و روشنگری و هم فرصتی برای نظار تهای پاناپتیکونی )فراگیر( دولت ب همردم فراهم
شده است. نویسنده معتقد است که شرایط جدید ایجاد شده، دول تها را در اعمال تمام عیار قدرتشان محدود
نموده، ولی این موضوع ب همعنی حل معمای حقو قبشر نیست. بنا ب هنگرش نویسنده، دول تها مهمترین ناقض حقوق
بشر بود هاند، توجیهاتی چون توسعه اقتصادی، امنیت و خا صگرایی ایدئولوژیکی مهمترین متمسک دول تها برای
محدو دسازی حقوق مردم بوده است. راقم این سطور، عمومی شدن استفاده از شبکه جهانی اینترنت و دسترسی
ب هبرنام ههای تلویزیونی پخش شده از طریق ماهوار هها، مهمترین چالش دول تها برای اعمال حاکمیت مطلق و
غیرقابل تجزیه دول تها بوده و از اینروی تلا شهای وسیعی توسط دول تها برای بازسازی حاکمیت در فضای سایبر
آغاز شده است. بح ثهای اخیر در ارتباط با راهبری اینترنت نیز در همین راستاست، البته این موضوع زمین های برای
طرح اهمیت نهادهای مدنی و سازما نهای غیردولتی و نقش آنها در راهبری آتی این حوزه شده است.

کلیدواژه‌ها