جنب شهای اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این مقاله ب همنظور بررسی جنب شهای اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایران
انجام گرفته است. پارامترهایی که ب هعنوان جنب شهای اجتماعی جدید در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر توسعه سیاسی
ایران مورد بررسی قرار گرفته شامل حقو قبشر، فمینیسم و محی طزیست م یباشد. نتیجه ب هعمل آمده براساس الگوی
هانس پیترکرایس این است که تأثیر فعالیت جنب شهای اجتماعی جدید بر توسعه سیاسی در ایران بر محور شاخص
تأثی رگذاری بر سیاس تهای عمومی، تأثی رگذاری بر وجوه دموکراسی، تأثیر گذاری بر تعاملات فرامرزی و تأثی رگذاری
قدرت و ظهور نخبگان تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها