اتحادیه ی اروپا و سیاست جایگزینی انرژی-های جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

اتحادیه ی اروپا با 450 میلیون مصرف کننده دومین بازار بزرگ انرژی جهان است. بنابراین انرژی پایدار، رقابتی و امن یکی از اساسی ترین ستونهای امنیت اروپاست. منافع بازنگری شده ی اتحادیه ی اروپا در امنیت انرژی تحت تأثیر عوامل داخلی مثل افزایش قیمت نفت و کاهش تولید انرژی در اروپا و نیز عوامل خارجی مثل افزایش تقاضای جهانی در نتیجه ی برآمدن اقتصاد کشورهایی مثل چین و هند، بی ثباتی مداوم در مناطق تولید کننده ی نفت و تمایل روسیه به استفاده از قدرت انرژی به عنوان یک ابزار سیاسی است.هدف این پژوهش تحلیل سیاستهای اتحادیه ی اروپا در راستای تأمین امنیت انرژی خود با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی است.این مسأله بحث شده است که اتحادیه ی اروپا برای کاهش وابستگی خود به منابع انرژی وارداتی و در نتیجه افزایش امنیت انرژی خود به سیاست افزایش کارایی مصرف، کاربرد انرژیهای جایگزین و صرفه جویی انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی خود روی آورده است.

کلیدواژه‌ها