قولنامه و ادله اعتبار آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

قولنامهازموضوعاتیاستکهکاربردفراواندرروابطمعاملاتیمردمداردوروزبروزنیزبررواجآنافزودهمی.شود،ولیقانون­گذارتاکنونتکلیفاینموضوعرامشخصنساختهومادهقانونیبرآنوضعننمودهوبه­همینجهتدیدگاه­هادردوران­هایمختلفمتفاوتبودهبهنوعیکهدرعقایدعلمایحقوقورویۀقضائی،دیدگاهورویۀکاملاًواحدینمی­توانبرآنپیداکرد،عقایدفقهاءومنابعفقهیدرتشتتآراءونظراتنقشمؤثریراایفاءکردهوبعضاًمصالحسیاسیواقتصادیحکومتنیزدرایجاداینوضعیتمتشتتبی­تأثیرنبودهاست. دراینتحقیقسعیشدهاصولوقواعدحاکمبرقولنامهمشخصوماهیتحقوقیآنروشنشودودیدگاه­هاییکهدرخصوصماهیتایننهادحقوقیوجوددارد،بیانگردد. به­همینخاطرتلاششدهشرطابتدائیازجهتمفهوموماهیتآنتحلیلونظراتقائلینبربطلانوصحتشرطابتدائیارائهوادله­ایکهازلحاظفقهیوحقوقیمی­تواندبه‌عنوانادلۀاعتبار،صحتولزومقولنامهتلقیگردد،آوردهشود. درنهایتایننتیجه­گیریحاصلشدهکهقولنامهازجهتماهیتیکعملحقوقیدوجانبهاستوقالبعقدراداردازعقودبی­نام،معوضوعهدیاستوموضوعآنیکفعلمثبتحقوقییعنیتعهدمتقابلهریکازطرفینبهانشاءعقدیباشرایطواوصافمشخصدرآیندهاستکهانجامآنموردتعهدقرارگرفتهاست.
 

کلیدواژه‌ها