جرم شناسی و دموکراسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

در این نوشتار لافری از منظری متفاوت دانش جرم شناسی و تعاملی را که این علم می‌تواند با سایر علوم داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌دهد. وی مبارزه برای امنیت، عدالت، توسعه و رشد اقتصادی را فصل مشترک تعاملی می‌داند که جرم شناسی و دمکراسی می‌توانند با هم داشته باشند. از نظر لافری تأمین امنیت و نظم اجتماعی به همان اندازه که مهم‌ترین موضوعات مورد بحث دانش جرم شناسی هستند به همان میزان هم شالوده و مبنایی برای دوام و بقای نهادهای مردم سالار و مدنی محسوب می‌گردند. وی معتقد است که دموکراسی در مقایسه با سایر نظام‌های سیاسی تنها نظامی است که در آن محققین و اندیشمندان (خصوصاً جرم شناسان) می‌توانند آزادانه و بدور از هرگونه تهدید و خطری به شیوه‌ای علمی درخصوص چگونگی تولد، رشد و تکوین پدیده‌های مجرمانه به تحقیق و بررسی بپردازند، از طرف دیگر جرم شناسی را نیز همچون علمی که می‌تواند با شناسایی و مقابله با عواملی که دوام، بقا و رشد جوامع دمکراتیک و مردم سالار را مورد تهدید و تعرض قرار می‌دهند به مبارزه پرداخته و از این طریق راه رشد دمکراسی‌ها را هموارتر می‌نماید، معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها