ماهیت تهدید نرم، ابعاد و ویژگی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

هرچندنرم‌افزارگرایییکیازابزارهایتأمینبهتروبیشترمنافعملیکشورهاتلقیمی‌شود،ولیبررسی‌هانشانمی‌دهداستفادهازقدرتنرمتوسطدولت‌هایبزرگهموارهتحتتأثیرملاحظاتراهبردی ‌امنیتیقرارداشتهاست،درحقیقتیکیازوجوهممیزهدنیایامروزازدنیایپیشین "فزوناهمیتیقدرتنرمکشورهاوتواناییآناندرایجادتغییراتژرف،تدریجیونامحسوسدرنظامباورها،سبکزندگی،مواضعسیاسیونگرش‌هاوترجیحاتاجتماعیمخاطبانآماج،بااعمالتهدیداتنرم" است. منظورازتهدیداتنرم،طیفوسیعیازکنش‌هاواقداماتاجتماعی،سیاسیوفرهنگیاستکهکشورهایبرخوردارازفناوریارتباطیبرتر،ازآن­هابرایتحمیلغیرمستقیمارادهخویشبردیگراناستفادهمی‌نمایند.هدفاصلیاینمقالهبررسیمفهومابعادوویژگی‌هایتهدیدنرمورویکردهاینرم‌افزارانهدررهیافت‌هاونظریه‌هااست. دراینمقالهسعیشدهبهمنظوردرکیاساسیازمقولهتهدیدوتهدیدنرم،منابعوسطوحمختلفآنرامعرفیودرنهایتبهکارویژه‌هایتهدیدنرمدراینسطوحاشارهشود.

کلیدواژه‌ها