دکترین عقیم شدن قراردادها در حقوق انگلستان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

دکترینعقیمشدنقراردادها(Doctrine of Frustration)یکیازنظریاتقدیمیارائهشدهدرسیستمحقوقیکشورانگلستانمی‌باشدکهبامطرحشدنپرونده‌ایدرسال 1863 میلادیدراینکشورپابهعرصةعلمحقوقگذاشت. درحقوقکشورانگلستانایناصطلاحمبینانحلالقراردادبهدلیلانتفایاجرایقراردادوناممکنشدنایفایتعهداست. رویهقضاییمرتبطباایندکترینوتئوریمستقلحقوقیدرطولتکاملخودبافرازونشیب‌هایفراوانروبروگردیدهاست. چهدرابتداایندکترینصرفاًدرموردقراردادهایدریاییبکارمی‌رفت. لیکنبهواسطهرشدوتوسعهعلمحقوق،امروزهبهمناسبتاقتضائاتاجتماعیاعمالایندکترینازانحصارقراردادهایدریاییخارجگردیدهوحتیبرقراردادهاییکهبهواسطةرخدادنحوادثناگهانیقابلیتاجرایخودراازدستداده‌اندنیزاعمالمی‌گردد. ازآنجاکهدرحقوقکشورایرانبابمستقلیکهبهبیاناحکاموشرایطوآثارچنیننظریه‌ایپرداختهباشدمشاهدهنمی‌گرددودرکتبحقوقیمانیزاساتیدوحقوقدانانبهطورمجزاایننظریهراموردبحثقرارنداده‌اندجایگاهایندکتریندرسیستمحقوقیکشورمابهطوردقیقمشخصنمی‌باشد. مقالهحاضرشدهدرصددتطبیقمفهوم،شرایطتحققوآثاراستنادبهایندکترینارائهشدهتوسطحقوقدانانکشورانگلستانبااصولومقرراتونظریاتاساتیدحقوقکشورایراناستکهدرنهایتمنجربهروشنشدنجایگاهایندکتریندرحقوقایرانخواهدشد. 

کلیدواژه‌ها