الگوهای قراردادهای انتقال تکنولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

امروزه تکنولوژی و دسترسی به آن یکی از ضرورت ها و شاخص های اساسی توسعه اقتصادی بشمار می رود و از اینروست که مبادله تجاری آن به یکی از موضوعات عمده تجارت بین الملل مبدل شده است. انتقال موفق تکنولوژی نیاز به شناخت اهداف صنعت، منابع تکنولوژی، نحوه ابداع و نحوه انتقال، روشهای انتقال، فاکتورهای تاثیرگذار، نحوه جذب و نحوه توسعه آن دارد. قراردادهای انتقال تکنولوژی به علت وسعت دامنه و پیچیدگی موضوعشان و شرایط مختلفی که در چنین قراردادهایی پیش بینی میشود از ویژگیهای خاصی برخوردار هستند. برای بررسی الگوهای قراردادی انتقال تکنولوژی لازم است شیوه های مختلف انتقال تکنولوژی در قراردادها شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرند.  قرارداد های انتقال تکنولوژی،قراردادهای متعدد و متنوعی منجمله قرادادهای لیسانس ، قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای مشارکت را دربر میگیرد. از آنجا که قرارداد یک بستر است،هر یک از این الگوهای قراردادی با در نظر گرفتن ویژگیها و شرایط خاص طرفین قرارداد، میتواند مزیت هایی نسبت به الگوهای دیگر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها