بررسی علل شکست سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

هدفمندسازییارانه‌هادرایرانیکیازمهم­ترینبخش‌هاونمایان‌ترینبخشطرحتحولاقتصادیاستکهبهتغییرفراینددادنیارانه‌هامی‌انجامد.دراینفرایندباحذفتدریجییارانه‌هاازموادسوختی،موادخوراکی،آب،برقوسایراقلامدرایراننوعدادنتغییرمی‌کندکهبخشیازاینیارانه‌هایحذفشده (۶۰درصددرسال۱۳۹۰) بهصورتنقدیبهشهروندانپرداختشدوسایردرآمداینکارصرفکارهایعمرانیوفرهنگیمی‌شود.اینکاردراواخردههٔ۱۳۸۰بهاجراگذاشتهشدوبخشعمدهٔآندردههٔ۱۳۹۰انجامشد. ازهدفمندسازییارانه‌هابهعنوانبزرگترینطرحتاریخاقتصادیایراننامبردهمی‌شود. بنابرآماررسمیوزارتاموراقتصادودارایی،فازاولاینطرحباشکستروبروشدوموجبورودخانوارهایبیشتریبهزیرخطفقرشد.درایننوشتاربرآنیمتابهعللشکستسیاستهدفمندسازییارانه­هادرفازاولاجرابپردازیم.

کلیدواژه‌ها