تأثیر نوع جرم، اهمیت و محل ارتکاب آن بر عدم گزارش جرایم از جانب افراد به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

ازمهم­ترینمشکلاتیکهامروزهنظامعدالتکیفریباآنمواجهمی­باشدمشکلعدمگزارشجرایمازجانبافرادبهضابطاندادگستریومقاماتقضاییاست. نتایجحاصلازپیمایش­هایصورتپذیرفتهدرکشورهایمختلفنشانمی­دهدکهعواملمختلفیگزارشجرایمراتحت­تأثیرقرارمی‌دهدومنجربهعدماعلامجرایمارتکابیتوسطافرادبهمقاماتذیصلاحمی‌گردد. یکیازعواملیکههرسالهمیزانگزارشجرایمرادستخوشتغییروتحولمی­کند،نوعجرایمارتکابیاست. درحالیکههرسالهمیزانبالاییازجرایمعلیهاموالبهضابطاندادگستریومقاماتقضاییگزارشمی‌گردند،درجرایمجنسی،تمامیکشورهاباعدمتمایلافرادبهاعلامجرممواجههستند. گاهینیزجرایمبدونبزهدیدههستند،بهاینمعنیکهدارایبزهدیده‌یواقعیوقابلشناسایینمی­باشند. درمواقعیکهچنینجرایمیارتکابمی‌یابندباتوجهبهاینکهاغلببهدلایلمتعدد،مثلعدمآگاهیآسیبدیدهازوقوعجرمشاکیوجودندارد،تاجرمراگزارشنماید،افزایشمواردعدماعلامجرایمدرسطحبالایی،قابلمشاهدهاست.اهمیتجرمازمنظربزهدیدهنیزازدیگرعواملتأثیرگذاردرمیزانگزارشجرایماست. زمانیکهجرمیعلیهتمامیتجسمانیافراداتفاقمی‌افتدویاخسارت­هایجانیومالیناشیازجرمقابلتوجهاستیامرتکبجرمدرارتکابآنازاسلحهاستفادهکردهاست،افرادبااعتقادبهمهمبودنجرمسعیبرآندارندتاباگزارشجرایمبهضابطاندادگستریویامقاماتقضاییدرصددپیگیریآنبرآیند. محلارتکابجرمنیزیکیدیگرازعواملمؤثربرعدمگزارشجرایمازجانببزهدیدگانبهمقاماتقضاییوضابطاندادگستریاست. نتایجحاصلازپژوهش‌هانشانمی‌دهد،بستهبهاینکهجرمدرمدرسه،محلکار،خانهویااماکنعمومیواقعگردد،تمایلافرادبهگزارشجرممتفاوتاست. ازآنجاییکهاتخاذهرگونهبرنامهو تدبیریدرسیاستجناییبرایمبارزهباپدیده‌یبزه­کاری،زمانیکاراییلازمراخواهدداشتکهمبتنیبرآگاهیازکمیتوکیفیتبزه­کاریوبهتبعآنبزهدیدگیدرجامعه،به­ویژهآمارصحیحوقابلاعتمادازآنباشدوعدمگزارشجرایممانعیجدیبرسرراهاینهدفاست،بنابراینشناساییعواملعدمگزارشجرمارتکابیازجانبافرادوارائه‌یراهکارهاییجهتبرطرفساختنآن‌هامی‌تواندبهموفقیتواعتباربیشترنظامعدالتکیفریونهادهایذی­ربطمنجرگرددوسیاستجناییرادراتخاذبرنامه­هاییکارآمدجهتمبارزهباپدیده‌یبزه­کارییاریدهد.

کلیدواژه‌ها