نقش و ارزش اسناد کتبی و الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

یکیازادلهمهماثباتدعاویدرنظام­هایحقوقیسنداست. درخصوصسندتعاریفگوناگونیدرعلوممختلفارائهشدهاستوبهعبارتدیگراینمفهومازمنظرعلوممختلفموردتوجهقرارگرفتهاست. درعلمحقوقنیزمفهومسنتیازسنددرماده 1284 ق. متعریفشدهاستکهبراساسآنسندبهمعنایهرنوشته­ایاستکهدرمقامدعوایادفاعقابلاستنادباشد. اینمفهومدرمورداسنادکتبیکاملاًصحیحاست. امابارشدوگسترشفناوریارتباطاتوگسترشتجارتالکترونیکیومبادلاتوقراردادهایاینترنتی،مفهوماسناداینترنتیبهصورتیکیازپدیده­هاینویندرادلهاثباتدعویمطرحگردید. بررسیاسنادبهویژهاسنادالکترونیکیدرنظامادلهاثباتایرانازموضوعاتمهمدرعلمحقوقاست. به­ویژهباتصویبقانونتجارتالکترونیکیوموضع­گیریاینقانون،طرحاینمباحثاهمیتدو چنداندارد.
نقش ارزش اثباتی و دلیل کارایی آن در ایجاد اطمینان نزد قاضی دادگاه است البته می­توان گفت منظور از ارزش اثباتی موارد خاص می­باشد که مقنن اثبات برخی دعاوی را فقط از طریق برخی دلایل
امکان­پذیر دانسته است که در مورد اسناد رسمی بوسیله سند رسمی باتعریف قانونی در مورد سرقفلی با پرداخت حق سرقفلی و درج در قرارداد و ایجاد حق در مورد سهم­الشرکه وجود ورقه سهام با لحاظ شرایط قانونی و نوع سهم می­باشد .
اسناد الکترونیکی موصوف به داده پیام مطمئن که در واقع سند رسمی تلقی و داده پیام عادی که سند عادی تلقی می­شود.

کلیدواژه‌ها