بررسی اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

حقوقبین­المللمحیطزیستبهعنوانیکیازشاخه­هایحقوقبین­المللعمومی،بیشازهرچیزمبتنیبرحقوقپیشگیرانهواحتیاطیاست. ازاینمنظرحقوقبین­المللمحیطزیسترامی­توانحقوقجامعهجهانیدانستکهباتدوین،تصویبواجرایقواعدومقرراتمحیطزیستی،درصددحفظمحیطزیستجهانیباتأکیدبررهیافتاحتیاطیاست. ازاینرو،جامعهجهانیهموارهتلاشکردهاستراهحلیرابرایحفاظتازمحیطزیستوجلوگیریازتخریب­هایزیست­محیطیناشیازعصرصنعتیشدنورشدبی­رویهاقتصادیبیاید. دراینچارچوب،اصلاحتیاطییکیازاصولپایه­ایحقوق
بین­المللمحیطزیستدراسنادمتعددیازحقوقالزام­آوروغیرالزام­آورموردتأکیدواقعگردیدهاست. بااینهمه،اجرایایناصلهموارهبادشواری­هاومشکلاتحقوقیوفنیروبروبودهاست. اینپژوهشدرصدداستضمنبررسیمبانیحقوقیایناصل،بهبرخیازموانعومحدودیت­هایاجرایآنوراهکارهایاحتمالیبرایجبرانخلأهایحقوقیومدیریتیآنبپردازد.

کلیدواژه‌ها