نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تولید امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دهه 80

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 -

چکیده

مقالهحاضرازاینجهتحائزاهمیتاستکهبه­دنبالشناختنقشدانشگاهآزاداسلامیدرتولیدامنیتسیاسیداخلیجمهوریاسلامیایراندردهه 80 شمسیمی­باشد. جمهوریاسلامیایرانبهعنواننظامسیاسیبرآمدهازانقلاباسلامیمردمیهموارهاصلمشروعیتنظامسیاسیخودرادرتمامیعرصه­هایمملکتیدرمشارکتملتوعلاقهمندیآحادمردمدرتعیینسرنوشتکشورمی­داندوازآنجاکهرسالتدانشگاه،گسترشآموزش،آگاهیودانشبهدانشجویانبه­عنوانبخشفعالوپویایجامعهاستواینامرمی­توانداثراتگوناگونیبرجنبه­هایمختلفزندگیاجتماعیداشتهباشد،لذاسؤالپژوهشحاضرایناستکه،آیادانشگاهآزاداسلامیدرتولیدامنیتسیاسیدرجمهوریاسلامیایراندردهه 80 نقشداشتهاست؟بنابرایندرراستایسؤالفوق،فرضیهاصلیمبنیبرایناستکهبه­نظرمی­رسددانشگاهآزاداسلامیباعثارتقاءسطحامنیتسیاسیدرجمهوریاسلامیایراندردهه 80 شدهاست. هدفازاینپژوهششناساییمیزانتأثیردانشگاهآزاداسلامیبرارتقاءسطحامنیتسیاسیاستکهباروشعلیانجاموبااستفادهازروششناسیکتابخانه­ایبه
جمع­آوری،دسته­بندیوآزمونفرضیاتتحقیقپرداختهشدهاست،نتایجحاصلازاینپژوهش،حاکیازآناستکه،دانشگاهآزاداسلامیدردهه80،کهآن­رادههبالابردنکیفیتدانشگاهنامیدباافزایشآگاهیوبصیرتسیاسیدانشجویاندرچارچوبآرمان­هایجمهوریاسلامیایرانوباحرکتروبهرشدومنطقیوبهدورازهرگونهحرکتشتابزدهوجناحیوسیاستزدهبهپیشمی­رود.
 

کلیدواژه‌ها