مقایسه دکترین فراستریشن و نهاد حقوقی فورس ماژور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

گاهیاتفاقمی‌افتدکهاجرایتعهداتناشیازقراردادبواسطهتحققحوادثیکهخارجازحیطةاقتدارمتعهدبودهاستغیرممکنشود. ایندرحالیاستکهنهاخلاقونهحقوقدستوربهانجامتعهدیکهغیرقابلاجراستنخواهدداد. ازنظرعقلینیزالزاممتعهدبهایفاءتعهداتناشیازقرارداددرحالیکهتعهداتمذکورغیرقابلاجراستمذموماست. دربابعدمالزاممتعهدبهایفاءتعهداتغیرقابلاجرادرکشورهایمختلفنظریاتمختلفیارائهشدهاست. دونظریهازایننظریه‌هایارائهشدهیعنیدکترینفراستریشنوفورس‌ماژورشباهتزیادیبایکدیگردارند. دکترینفراستریشنیکیازنظریه‌هایارائهشدهدرحقوقکشورانگلستانمی‌باشدکهمبینانحلالقراردادبهدلیلناممکنشدنایفایتعهداتدرنتیجهبروزحوادثناگهانیوخارجیواجتناب‌ناپذیراست. ایندکترینشباهتفراوانیبافورس‌ماژور،نظریهموردپذیرشحقوقکشورفرانسهوایراندارد. فورسماژورنیزاصطلاحاًبهحالتیگفتهمی‌شودکهمتعهدقراردادبواسطهتحققحادثه‌ایخارجیوغیرقابلاجتنابوغیرقابلپیش‌بینیامکانایفاءتعهداتقراردادیخودراازدستمی‌دهد. دراینحالتقراردادمنعقدهمنحلخواهدشدودرنتیجهتعهداتناشیازآننیزساقطخواهدشدومتعهدبرائتحاصلمی‌نماید. علی‌رغماینکهایندونظریهوجوهاشتراکبسیاریبایکدیگردارند،دارایوجوهافتراقینیزهستندکهممیزایندونظریهازیکدیگرخواهدبود. مقالهحاضردرموردمقایسهمفهوم،شرایطتحققوآثاراستنادبهایندونظریهارائهشدهتوسطحقوقدانانمی‌باشدکهدرنهایتمنجربهتفکیکایندونظریهازیکدیگروروشنشدنقلمرواعمالهریکازنظریاتخواهدبود.
 

کلیدواژه‌ها