رویکرد تفسیری بافت‌گرایی و کاربرد آن در تفسیر متون دینی (قرآن) و تفسیر متون حقوقی (قوانین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

درتفسیریکمتنعواملگوناگونیماننداثر،مولف،مخاطبو .... موثرهستندکهدرتفسیریکمتناگروزنرابهاوضاعواحوالبدهیمبانظریهبافت­گراییروبرومی­شویم. بافتاثرشاملبافتمتنیوموقعیتیمی­شود. بافتمتنی(textual context) پیرامونمتنبرگزیدهاستوبافتموقعیتی(situational context)فضاییاستکهزباندرآنجریاندارد. بافتمتنیازدوسومی­تواندبرمعنایکلیمتناثرگذارد: یکیاثرگذاریبرپیشفهمخوانشگرمتنیعنیانتظارهاوپیش
انگاره­هایاو،دیگریتداعیوارتباطیافتنعناصریازبافتمتنیباعناصردیگرازمتنیکهخوانشمی­شودودرنتیجهاثرگذاریبرمعنایآنها. بافتموقعیتیتفسیربراساسعواملموثرجهانممکن،زمان،مکان،مخاطب،گویندهومورداشارهاست. درتفسیرمتوندینیمی­تواندرروشتفسیرقرآنبهقرآنکاربردبافتمتنیودرتفسیرقرآنباتوجهبهشاننزول،کاربردبافتموقعیتیرادیدودراینمقالهتلاشبراینخواهدبودکهبعدازبیانمفهومبافتوانواعبافت­گراییوباتوجهبهکاربردآندرتفسیرمتوندینی (قرآن)،کاربردآنرادرتفسیرمتونحقوقی (قانون) موردبررسیقراردهیم.

کلیدواژه‌ها