نقل و انتقال مال مرهونه از طرف راهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

راجعبه عین مرهونه حقوق متعددی وجود دارد. از جمله این حقوق، حق عینی است که خود به دو دسته
تقسیم میشود؛ اصلی و تبعی. حق عینی اصلی، رابطه میان راهن و عین مرهونه است و حق عینی تبعی،
بیانکننده رابطه مرتهن با مرهونه میباشد. میدانیم مال آن چیزی است که انسان به آن تمایل دارد و
با آن نیازهای خود را مرتفع میکند. بههمین منظور، ممکن است مالک مرهونه نیاز به تصرفاتی در
مرهونهاش داشته باشد. حتی ممکن است متوسل به تصرفات ناقله شود. لذا در ادامه با بررسی انواع
تصرفات ممکنه از جانب راهن، به این موضوع می پردازیم که راهن چه حقوقی نسبت به مال مرهونه
دارد و بررسی خواهیم کرد که حقوق مرتهن را در صورت تصرفات راهن، چگونه میتوان مد نظر قرار
داد. چرا که با پذیرش نظریه صحت بیععین مرهونه حق مالکیت راهن رعایت خواهد شد و از طرفی با
وجود حق عینی مرتهن، حق وی نیز محفوظ می ماند، زیر ا تراضی راهن و خردیدار دارای اثر نسبی است
و به حق مرتهن خللی وارد نخواهد آورد .

کلیدواژه‌ها