بازشناسی اطلاعات نهانی و قلمروی آن در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی.

4 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

چکیده

اطلاعات نهانی به هرگونه اطلاعات افشا نشده ای برای عموم اطلاق می شود که به طور مستقیم و یا
غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می شود و در صورت انتشار بر قیمت یا تصمیم
سرمایه گذاران اثر می گذارد. از این رو شرکتها به موجب دستورالعمل سازمان بورس موظفند اطلاعات
مالی را از طریق سیستم کدال افشا نمایند. این اطلاعات از ارزشمندترین دارایی های بازار سرمایه
محسوب می شوند؛ به نحوی که هر قدر سرمایه گذاران از اطلاعات مؤثر بر رقابت بیشتر آگاه باشند، در
سرمایه گذاری موفق تر خواهند بود. با وجود این تعریف هنوز قلمروی این اطلاعات و تفاوت آن با
اطلاعات مهم، اطلاعات درونی، شایعات و احتمالات مشخص نیست. وجه افتراق اطلاعات نهانی با مهم
در افشا نشدن اطلاعات نهانی است و در خصوص تمایز با اطلاعات درونی می توان به دامنه ی اطلاعاتی
اشاره نمود که اخبار مؤثر بر قیمت و تصمیم سرمایه گذاران دربر می گیرد. از آن جایی که اثر شایعات بر
قیمت و تصمیم سرمایه گذاران امری محتمل و منشأ اطلاعات نهانی علم است، این اطلاعات نهانی با
شایعات و احتمالات نیز دو مقوله ی جدا محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها