سند رسمی الکترونیک )مطالعه تطبیقی امکان صدور سند رسمی الکترونیک در حقوق ایران و آمریکا(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو گروه حقوق و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران. (سردفتر اسناد رسمی 31 همدان)

چکیده

گسترش کمی و کیفی استفاده از اینترنت، شیوه زندگی فردی و اجتماعی انسان را دستخوش تغییر و
تحولات بنیادینی نموده و به ارتباطات و تعاملات افراد، به ویژه روابط معاملاتی و تجاری، شکل تازه ای
بخشیده است. تغییر و تحولات حاصل از اینترنت، موجب طرح برخی چالش ها و مسائل نوظهور در
عرصه های مختلف حقوقی شده است. نظام ادله اثبات دعوی یکی از عرصه های حقوقی متأثر از
فن آوری اطلاعات است که متعاقب تغییر شکل ارتباطات و تعاملات حقوقی افراد در فضای مجازی، با
و » کاغذ « تحولات نوین و پدیده های نوظهوری همراه بوده است. در واقع گذر از نظام سنتی مبتنی بر
را می توان تحولی در نظام ادله اثبات دعوی دانست که با معرفی » الکترون « ورود به نظام نوین مبتنی بر
همراه بوده است. » سند الکترونیک « یا » دلیل الکترونیک « پدیده ها یا ماهیات جدید و نوظهوری مثل
زمینه ساز تحولاتی در نظام ادله » داده های الکترونیک « ظهور شکل جدیدی از اسناد و دلایل در قالب
دلیل « به عنوان بارزترین مصداق » سند الکترونیک « ، اثبات دعوی و نظام ثبت اسناد گردیده است. امروزه
جایگاه خود را در نظام ادله اثبات دعوی تثبیت کرده است؛ بنابراین، امروزه در کنار نظام » الکترونیک
سنتی ادله و اسناد، با نظام الکترونیک ادله و اسناد نیز مواجه هستیم. در همین راستا، مقاله حاضر به
تبیین جایگاه سند رسمی، از حیث امکان و شرایط صدور آن در نظام الکترونیک اسناد پرداخته و
می کوشد ماهیت جدیدی را تحت عنوان سند رسمی الکترونیک، با ارزش و آثار حقوقی یکسان با سند
رسمی کاغذی شناسایی و معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها