ارزیابی حقوقی فاجعه حلبچه و انفال و تاثیرات آن در تحول حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی، عضو گروه حقوق و روابط بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. )نویسنده مسئول)

چکیده

این مقاله در پی ارزیابی حقوقی فاجعه بمباران شیمیایی شهر حلبچه و نسل کشی انفال و تاثیرات آن در
تحول حقوق بینالملل است. اساس استدلال متکی بر تاثیراتی است که فاجعه حلبچه و انفال بر اسناد
حقوق بینالمللی برجا نهاده است. به همین جهت نویسنده پژوهش حاضر با بهره از روشهای پژوهش
تاریخی و تحلیلی ضمن بررسی تحول مفهوم حقوق بشر دوستانه بینالمللی به تحولات نظام حقوقی
خلع سلاح شیمیایی تحت تاثیر فاجعه حلبچه و انفال میپردازد و در فرجام مقاله ضمن بررسی آزمون
فرضیه به این حاصل میرسد که جنایات حلبچه و انفال در تحول دو نظام حقوقی یاد شده اثرات
  مهمی را بر جا نهاده است  .

کلیدواژه‌ها