حقوق بشر و یکپارچگی حقوق بین المللی: دستاوردهای محاکم حقوق بشری منطقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (نویسنده مسئول)

چکیده

فرایند توسعه و تکامل رژیمهای خاص، نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل را مطرح میسازد. در جهت
مقابله با این اثر منفی، نهادهای مختلف این رژیم ها تمهیداتی را برای حفظ ارتباط رژیم با حقوق
بین الملل عام دنبال می کنند. محاکم حقوق بشری به خصوص دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در این
راستا گامهای ارزنده ای را برداشته است. استفاده از ابعاد مختلف قواعد عام و دستاوردهای محاکم
بین المللی دیگر نمونه هایی از این اقدامات هستند. این نوشتار به بررسی اقدامات این نهاد و قابلیت
استفاده از آن به عنوان الگویی برای سایر رژیمهای خاص حقوقی میپردازد.

کلیدواژه‌ها