نقش شاکی خصوصی در فرآیند دادرسی جرایم غیرقابل گذشت در دادسرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (نویسنده مسئول)

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

ارتکاب برخی جرایم در جامعه، آنچنان سبب بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه می شود که عامه مردم
از هیئت حاکمه انتظار دارند بدون تقاضای افراد، مرتکبین را تعقیب کند. این جرایم، غیرقابل گذشت نا
دارند و شاکی خصوصی )متضرر مستقیم از جر که شکایت کیفری کرده است(، علی الاصول در فرایند
تعقیب مرتکبین آنها، نقشی ایفا نمی کند. اما قانون گذار بنا به مصالحی همچون گسترش گذشت در
جامعه و کاهش اثرات سوء مجازات بر مجرم ، به خواست بزه دیده در این جرایم، توجه نموده است. با
مطالعه سیاست حاکم بر قوانین داخلی، درمی یابیم، علیرغم نقش گسترده شاکی خصوصی که برخی از
آنها سبب تضییع حقوق متهم می شود، اثر بخشی به اراده او در مواردی، مشروط به موافقت دادگاه می
باشد. بنابراین می توان گفت شاکی خصوصی در دادرسی های جزایی جرایم غیر قابل گذشت، نقش
فرعی دارد.

کلیدواژه‌ها