تحلیل جرم شناختی اعتیاد در خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرّس دانشگاه مرکز

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرّس دانشگاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل گرایش به اعتیاد در خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام
خمینی)ره( و ارائه روشهای موثر پیشگیری از اعتیاد انجام شده است. روش: نوع پژوهش کاربردی و
روش آن توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعۀ مورد مطالعه شامل افرادی اسهت که در خانواده های
تحت حمایت کمیته امداد شهرستانهای ایذه و باغملک طی سالهای 1392 - 1387 به اعتیاد مبتلا 
شده بودند. حجم نمونه 70 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده میباشد. برای جمع آوری
داده ها از پرسشنامۀ 25 سئوالی محقق ساخته (شامل سئوالهای مربوط به عوامل فردی محیطی وضعی) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارspss 
استفاده شد. یافته ها:عوامل فردی و عوامل
محیطی و عوامل وضعی از عوامل موثر در گرایش به اعتیاد هستند. نتیجه گیری: کمیته امداد به عنوان
یک نهاد مردمی میتواند نقش موثری در پیشگیری از اعتیاد در خانواده های تحت حمایت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها