تحلیل جرم شناسانه جرایم با انگیزه دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رتبه علمی دانشیار، عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران ( نویسنده مسئول)

2 عضو باشگاه پژوهشگران و نخبه دانشگاه آزاد اسلامی اراک، مرتبه علمی مربی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی (نویسنده عهده دار مقاله)

چکیده

جرم با انگیزه دینی هرگونه رفتار مجرمانه­ای است که انگیزه اصلی از ارتکاب آن، عمل به فرامین دینی و یا پاسداری از حریم آن است که نه تنها مورد رضایت شارع نیست بلکه از آنجا که ناشی از کج فهمی پیروان آن است، در نهایت مجرمانه خواهد بود. بعلاوه برخی افراد، برای توجیه جرم خود، به بیان انگیزه­ای صالح متوسل می شوند تا در ورای آن، سوء نیت خود را مخفی دارند. پژوهش های انجام یافته در رابطه متقابل میان دین و جرم بیشتر به این نکته پرداخته اند که دین داری چگونه باعث تقلیل ارتکاب جرم می شود و اینکه چرا در ایامی از سال، درصد ارتکاب جرایم کاهش می یابد. اما در این مقاله به دنبال جرم شناسی جرایم با انگیزه دینی هستیم. جرایمی که حجم قابل توجهی از ناهنجاری ها را در سراسر جهان بالأخص در میان تکفیری ها به خود اختصاص داده است. لذا شناخت واقعی اینگونه از جرایم، مستلزم بررسی و شناخت جنبه ها، علل وقوع و بالأخره راه های پیشگیری از ارتکاب آن ها در بین تمام ادیان است. جرایمی مانند ترور پیروان سایر مذاهب یا از بین بردن وسایل مذهبی ایشان که به عللی چون تمایل به ایجاد تغییر اساسی در جهان و یا برتر دانستن تفکرات و افعالشان انجام
می
­گیرند که برای پیشگیری از آن ها باید کاری کرد تا پیروان همه­ی ادیان الهی، اطلاع کافی از آموزه‌های دینی خود داشته و مراقب باشند که گرفتار مکر نفس نشده و همواره از اصول اخلاقی پیروی کنند.

کلیدواژه‌ها