بررسی تطبیقی اصول حاکم بر ایفاء تعهد در اسناد تجاری و حقوق مدنی ایران با نگاهی بر کنوانسیون ژنو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 *. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، استادیار دانشگاه پیام نور، دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه لیموژ فرانسه. (نویسنده مسئول

2 دادیار دادسرای عمومی، مدرس دانشگاه پیام نور.

چکیده

اسناد تجاری معرف تعهد به پرداخت مبلغ معینی به دارنده سند تجاری است. تعهداتی که در اسناد تجاری خاص، چک، سفته، برات منعکس است به تعهد برواتی تعبیر شده است، هدف اصلی تجار در استفاده از اسناد برواتی: جایگزینی پول، سرعت، امنیت و دقت در انتقال دین یا ضمیمه نمودن تضمیناتی به­عنوان ضامن در قالب مسئولیت تضامنی می­باشد. اختلاف نظر در مباحثی همچون: مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهدات برواتی؛ امکان ایفای پیش از موعد مقرر در سند تجاری؛ وجوه افتراق ایفاء تعهد برواتی و مدنی، که نظام حقوقی ایفاء این تعهدات را از قواعد عام وفای به عهد در قانون مدنی متمایز می­نماید تماماً در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار می­گیرند.

کلیدواژه‌ها