دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 1-155 
7. مطالعه عمومی زیر ساخت کلید عمومی

صفحه 107-126

پرویز ساورائی؛ باقر طاهریان فر