دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، آذر 1389، صفحه 13-175 
انتقال ارادی دین و قالب های حقوقی آن با نگاهی بر حقوق فرانسه

صفحه 145-164

داود بزرگمهر؛ علیرضا یزدانیان؛ مسعود رضا رنجبر صحرائی