دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، آذر 1392، صفحه 1-150