دوره و شماره: دوره 10، شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1393)، آذر 1393، صفحه 1-184