دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34) - شماره پیاپی 34، اسفند 1396، صفحه 11-185 
اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان

صفحه 153-184

بهروز نوروزی؛ نسرین مهرا؛ علی صفاری؛ محمد علی مهدوی ثابت