دوره و شماره: دوره 14، شماره 4(پیاپی38) - شماره پیاپی 38، دی 1397، صفحه 11-181 
میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن

صفحه 191-209

علی محمودیان؛ امین امانی؛ روح الله مرادی