دوره و شماره: دوره 15، شماره 2(پیاپی40) - شماره پیاپی 40، مرداد 1398، صفحه 11-123 
پیشگیری موقعیت مدار از قاچاق کالا در قانون امور گمرکی

صفحه 57-76

سعادت سلاجقه؛ شهرام ابراهیمی؛ علیرضا سایبانی


بررسی چالش‌های داوری الکترونیکی

صفحه 123-150

ابراهیم یاقوتی؛ میترا کیوانی