دوره و شماره: دوره 15، شماره 3(پیاپی41) - شماره پیاپی 41، مهر 1398، صفحه 11-163 
تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی

صفحه 51-78

حسین فتح آبادی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا