دوره و شماره: دوره 15، شماره 4(پیاپی42) - شماره پیاپی 42، دی 1398، صفحه 1-155 
بررسی تطبیقی ماهیت وآثار شبهات رافع مجازات در فقه، نظام کیفری ایران و آمریکا

صفحه 59-78

هادی رهبری؛ علی صفاری؛ سید مصطفی محقق داماد؛ محمد آشوری؛ محمد علی مهدوی ثابت


شرط ضمان بر مستودع در عقد ودیعه

صفحه 135-154

حسین ولیپوری؛ سید ابراهیم موسوی؛ فیروز احمدی