دوره و شماره: دوره 16، شماره 3(پیاپی45)، مهر 1399، صفحه 11-191 
فلسفه کیفر حبس در نظام تقنینی معاصر ایران

صفحه 11-40

جهاندار اکبری؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی صفاری


ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی دعاوی کیفری در حقوق جزای اسلامی

صفحه 41-65

علیرضا محمدبیکی؛ عباس شیری ورنامخواستی؛ ابوالقاسم خدادی؛ سید علی میرابراهیمی


تحلیل ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکداری در ایران

صفحه 87-113

مهرداد توحیدی؛ محمد شریف شاهی؛ سید محمد صادق احمدی؛ سعید دائی کریم زاده