دوره و شماره: دوره 17، شماره 2(پیاپی48)، شهریور 1400، صفحه 11-147 
بررسی رکن روانی جنایات بین‌المللی در پرتو آراء دیوان کیفری بین المللی

صفحه 37-67

عارف رشنودی؛ محمدعلی اردبیلی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ حسین آقایی جنت مکان


شور داوران و نظارت قضایی بر آن در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 127-146

بی بی فاطمه برومند؛ مرتضی شهبازی نیا؛ اصغر عربیان