دوره و شماره: دوره 17، شماره 3(پیاپی49)، پاییز 1400، صفحه 11-137 
1. عقد معین بودن قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) در نظام حقوقی ایران

صفحه 11-32

فرزاد مسعودی؛ سید نصرالله ابراهیمی؛ مصطفی ماندگار؛ مسعودرضا رنجبر


2. دسترسی دادرسان به عدالت در نظام عدالت کیفری ایران در یک مطالعه‌ی کیفی

صفحه 33-57

فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی