دوره و شماره: دوره 17، شماره 4(پیاپی50)، دی 1400، صفحه 1-121 
مزایا و معایب قراردادهای سوآپ

صفحه 57-76

10.30495/jlap.2021.18975

مختار محمودی؛ ابراهیم شعاریان؛ یوسف مولایی