دوره و شماره: دوره 18، شماره 2(پیاپی52)، تیر 1401، صفحه 11-150 
حدود تاثیر شرط مسئولیت بدون تقصیر بر مستأجر

صفحه 121-135

10.30495/jlap.2022.65568.1640

حسین ولیپوری؛ سید ابراهیم موسوی؛ هنگامه غضنفری؛ جمشید میرزایی


مقبولیت کیفر در نظام عدالت کیفری

صفحه 137-158

10.30495/jlap.2022.67203.1664

حمید قربان پور؛ سید محمد مهدی ساداتی؛ علی جمادی


قانون حاکم بر تعهدات در عقود الکترونیکی

صفحه 159-172

10.30495/jlap.2022.67334.1666

رحیم عبدلی؛ طیب افشارنیا؛ علیرضا رجب زاده اصطهبانی