درباره نشریه

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری به عنوان مجله ی تخصصی در زمینه حقوقی فعالیت می کند که بسیار مورد استفاده متحصصان در این رشته خواهد بود. پیشینه چاپ و انتشار این مجله به سال 1383بازمی گردد. این مجله تا پاییز 1394 با عنوان حقوق و سیاست به چاپ رسیده است که از آن تاریخ تاکنون به تغییر عنوان با نام فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری به چاپ می رسد؛ همواره تلاش بر این بوده که با وجود تمامی موانع و دشواری ها، چاپ این مجله روند مستمر و متوالی خود را حفظ نماید.