اهداف و چشم انداز

فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری ، همواره در پی آن بوده است که مرجع مناسبی برای طرح دیدگاه ­های حقوقی دانشجویان، اساتید و اندیشمندان حقوقی در حوزه ­های مختلف علم حقوق باشد. تأکید بر کاربردی بودن، روزآمدی، افزایش توانمندی علمی از اهدافی است که همواره مورد توجه دست­ اندرکاران مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری قرار داشته است.