اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی زارع

استادیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/a-zare/fa
alizaresrbiau.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد آشوری

استادحقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~mashoori
m-ashourisrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر گودرز افتخار جهرمی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

g-jahromi.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
g_eftekharsbu.ac.ir

دکتر سیدحسین صفائی

استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

h-safaie.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
h-safaiesrbiau.ac.ir

دکتر ابراهیم بیگ زاده

حقوق بین الملل استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

beigzadehlawhotmail.com

دکتر عباس کریمی

استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~abkarimi
abkarimiut.ac.ir

دکتر نسرین مصفا

حقوق بین الملل دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

nmosaffaut.ac.ir

دکترنجادعلی الماسی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

nalmasiut.ac.ir

دکتر فیروز محمودی جانکی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیارمؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی

firouzmahmoudiut.ac.ir

دکتر بهزاد رضوی فرد

حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه پواتیه فرانسه دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

bzoudlaw.110gmail.com

دکتر نسرین مهرا

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

n_mehrasbu.ac.ir

دکتر محمدرضا پاسبان

حقوق تجارت دانشیاردر حقوق تجارت در دانشگاه علامه طباطبائی

mpasbanhotmail.com

مدیر داخلی

دکترفاطمه زارعیان

دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات

fatemeh.zareiansrbiau.ac.ir