فرایند پذیرش مقالات

 

از زمان وصول تا چاپ مقاله در این مجله، چهار مرحله جداگانه به شرح زیر طی خواهد گردید:

 

الف) مرحلهپذیرشاولیهمقاله

این مرحله صرفاً با تنظیم دقیق مقاله براساس الگوی» راهنمای نگارش مقاله«، به همراه درخواست جهت چاپ مقاله در نشریه با ثبت نام در سامانه به آدرس jlap.srbiau.ac.ir و ارسال آن از طریق سامانه مذکور طی خواهد گردید.

 

ب) مرحلهداوری

در این مرحله، مقالاتی که مورد پذیرش اولیه قرار گرفته­ اند جهت داوری حداقل به دو نفر از اساتید صاحب­نظر در موضوع مقاله ارسال خواهد گردید (انتخاب داوران بر عهده هیات تحریریه نشریه خواهد بود).

 

پ)مرحلهانجاماصلاحات

در مورد مقالاتی که از سوی داوران مناسب تشخیص داده نمی­شوند مقالات مذکور بایگانی گردیده و پس از اطلاع به نویسنده یا نویسندگان، از روند جاری نشریه کنار گذاشته می‌شوند.

بنابراین مرحله انجام اصلاحات صرفاً شامل مقالاتی می­گردد که در مرحله داوری و با نظر داوران مقاله، نیازمند پاره­ای از اصلاحات جزیی می­باشند. در این مرحله موضوعات مورد نیاز برای اصلاحات به نویسنده یا نویسندگان آن اعلام خواهد گردید تا در مدت زمان مشخصی که با توجه به میزان اصلاحات مورد نیاز از سوی نشریه تعیین می­گردد اصلاحات انجام گردیده و مقاله پس از تنظیم مجدد، از طریق سامانه مجله ارسال می­گردد.

 

ت) مرحلهنهایی

در این مرحله مقاله از نظر علمی تأیید گردیده و با اعلام پذیرش آن توسط گواهی تاییدیه مقاله به نویسنده مسئول مکاتبات، مقاله جهت چاپ در نشریه در نوبت قرار خواهد گرفت.