به روز رسانی

سایت مجله به روز رسانی شده است و فرم های تعهدنامه به سردبیر و فرم تعارض منافع در قسمت راهنمای نویسندگان قابل مشاهده می باشد .

نویسندگان محترم می توانند فرم ها را دریافت و بعد از تایپ نام نویسندگان و امضای تمام آنها  فرم را pdf نموده و بارگذاری نمایند.